Đăng Nhập
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
BÁO CHÍ XUẤT BẢN

Cung cấp dữ liệu phục vụ xây dựng quy hoạch

  

 

UBND TỈNH KON TUM

SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

 

CỘNG HOÀ XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 886/STTTT- TTBCXB

 

   Kon Tum, ngày 30 tháng 8 năm 2017

V/v cung cấp dữ liệu phục vụ xây dựng quy hoạch

 

 

 

 

                     Kính gửi: 

 - Báo Kon Tum;

                                        - Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh;

                              - Phòng Văn hóa-Thông tin các huyện, thành phố;

                              - Các cơ sở phát hành xuất bản phẩm;

                              - Các sơ sở in xuất bản phẩm;

                              - Đài Truyền thanh-Truyền hình các huyện, thành phố;

                              - Các trang thông tin điện tử, điện tử tổng hợp;

                                       - Các Tạp chí, bản tin, đặc san.

 

         Căn cứ Quyết định 115/2014/- TTg ngày 16/1/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

 Thực hiện Văn bản 2179/UBND-VX, ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc rà soát quy hoạch các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện Quyết định 353/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí Quy hoạch phát triển ngành báo chí, xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

 Để phục vụ công tác xây dựng quy hoạch phát triển ngành báo chí, xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị đơn vị phối hợp cung cấp số liệu với các nội dung cụ thể như sau:

1.     Báo Kon Tum

         - Ấn phẩm báo ngày, báo cuối tuần, báo Điện tử, phát hành, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, kinh phí…(phụ lục 1, phụ lục 7).

         2. Đài Phát thanh-Truyền hình Kon Tum

- Kênh, nội dung chương trình phát thanh, thời lượng Phát thanh, hạ tầng kỹ thuật phát thanh, nội dung Truyền hình, hạ tầng kỹ thuật Truyền hình, thời lượng truyền hình… (Phụ lục 2).

3. Phòng Văn hóa- Thông tin các huyện, thành phố

- Về mạng lưới in, phát hành,  báo chí, công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực trên… ( phụ lục 3).

4. Các cơ sở phát hành xuất bản phẩm

- Hiện trạng về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nguồn nhân lực..( phụ lục 4).

5. Các sơ sở in xuất bản phẩm

- Hiện trạng về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nguồn nhân lực, máy móc, thiết bị….( phụ lục 5).

6. Đài Truyền thanh-Truyền hình các huyện, thành phố

- Thời lượng, nội dung, tổ chức, bộ máy, hiện trạng, đề xuất..( phụ lục 6).

7.     Các trang thông tin điện tử, điện tử tổng hợp

         - Cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, kinh phí… ( phụ lục 7).

         8. Các Tạp chí, bản tin, đặc san

         - Đặc điểm tình hình, kinh phí hoạt động hàng năm (ngân sách cấp hàng năm, quảng cáo và các nguồn thu khác..), nội dung cung cấp thông tin, phạm vi phát hành, số lượng xuất bản/kỳ, số trang, nguồn nhân lực…đề xuất, kiến nghị.

         Thời hạn cung cấp dữ liệu trước ngày 12/9/2017 ( file mềm theo địa chỉ huyensttttkt@gmail.com, trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đơn vị liên hệ với phòng Thông tin- Báo chí- Xuất bản, số điện thoại 0260.3 915.458).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TTBCXB.

GIÁM ĐỐC

 

                                               

 

 

Tải về biểu mẫu 

 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 13/09/2017 Lượt xem : 521
Quay Về

eoffice
VBPL ngành
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
Website liên Kết