Bạn đang ở :   GIỚI THIỆU > Phân công nhiệm vụ
    Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông; quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm. Các dịch vụ công thuộc phạm vi của sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

II. LÃNH ĐẠO

1. Giám đốc: A Đôi
Điện thoại: 060.3917878 - DĐ: 0979.707.237
Email:
 adoisttttkt@gmail.com

- Lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt động và công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao;
- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:
+ Quy hoạch, kế hoạch, Tài chính - Kế toán, Tổ chức – cán bộ, Thanh tra, kiểm tra, Bảo vệ chính trị nội bộ, Thi đua – khen thưởng, kỷ luật của Sở.
+ Công tác xây dựng xã kết nghĩa Đăk Rơ Ông (huyện Tu Mơ Rông) theo tinh thần Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy.
+ Là Chủ tịch Hội đồng nâng Lương, Hội đồng thi đua – khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức.
- Theo dõi hoạt động về thông tin và truyền thông địa bàn các huyện: Tu Mơ Rông, Đăk Glei. 

2.
Phó Giám đốc: Trần Văn Thu
Điện thoại: 060.3500.123 - DĐ: 0913.469.143
Email: 
tvthu3010.llkt@kontum.edu.vn

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Bưu chính, viễn thông.
- Theo dõi, chỉ đạo các hoạt động của: Phòng Bưu chính, Viễn thông; Công nghệ thông tin; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.
- Theo dõi hoạt động về thông tin và truyền thông địa bàn các huyện: TP Kon Tum, Kon Plông; Kon Rẫy.

3. Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thơ
Điện thoại: 060.3700239 - DĐ: 0914.973.258
Email: 
nguyenthithotruongchinh@gmail.com

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực: Công tác Văn phòng và Pháp chế.
- Theo dõi, chỉ đạo các hoạt động của các phòng Pháp chế và Văn phòng Sở.
Theo dõi hoạt động về thông tin và truyền thông địa bàn các huyện: Sa Thầy, Ngọc Hồi.
III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:
- Văn phòng;
- Thanh tra Sở;
- Phòng Bưu chính - Viễn thông;
- Phòng Công nghệ thông tin;
- Phòng Báo chí - Xuất bản;
- Phòng Pháp chế;
- Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
1. Văn phòng:
- Chánh Văn phòng : Hà Thanh Tuấn
- Điện thoại : 060.3915457 – DĐ: 0905257799
- Email : 
httuan.stttt@kontum.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ : 
Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Sở về công tác văn phòng, công tác kế hoạch tài chính, quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách và chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức; giải quyết công việc theo cơ chế “Một cửa” của Sở theo mục tiêu, chương trình của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Thanh tra Sở
- Chánh Thanh tra : Bùi Thái Châu
- Điện thoại : 060.3915733 - DĐ: 0932474999
- Email : 
btchau.stttt@kontum.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: 

Thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra. Thực hiện các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động, kinh doanh trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Tham mưu, giúp việc Giám đốc Sở trong việc phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan liên quan khác để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn những vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Thực hiện chức năng xử phạt các vi phạm hành chính về lĩnh vực thông tin và truyền thông theo luật định; 

Giúp Giám đốc Sở trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xác minh, kết luận vụ việc về lĩnh vực thông tin truyền thông; đề xuất với Giám đốc Sở biện pháp giải quyết ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực trên theo quy định của pháp luật.
3. Phòng Bưu Chính Viễn thông :
- Trưởng phòng : Lê Văn Ngọc
- Điện thoại : 060.3915460 – DĐ: 0914167118
- Email : 
lvngoc.stttt@kontum.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ: 
Tham mưu, giúp việc Giám đốc Sở về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực bưu chính, viễn thông. Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động về bưu chính, viễn thông, Internet, tần số vô tuyến điện, cơ sở hạ tầng viễn thông. Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư về bưu chính, viễn thông. Hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo vệ an toàn mạng lưới bưu chính, viễn thông, an ninh thông tin trong hoạt động viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh theo qui định của pháp luật. 

4. Phòng Công nghệ Thông tin: 
- Phó trưởng phòng : Lê Duy Cương
- Điện thoại: 060.3590606 - DĐ: 0914102065
- Email: 
ldcuong.stttt@kontum.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: 
Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Sở về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực công nghệ thông tin. Tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp điện tử, công nghiệp nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin; về xây dựng và quản lý khu công nghệ thông tin tập trung; về danh mục và quy chế khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia, quy chế quản lý đầu tư ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt. 

5. Phòng Báo chí - Xuất bản :
- Phó Trưởng phòng : Nguyễn Minh Thiện
- Điện thoại : 060.3915458 - DĐ: 0935.708.858
- Email : 
thienstttt@gmail.com

Chức năng nhiệm vụ: 
Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Sở về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hinh, bản quyền tác giả. Tham mưu lãnh đạo Sở trong việc cấp, thu hồi giấy phép hoạt động bản tin cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn; Trả lời về đề nghị tổ chức họp báo đối với các cơ quan, tổ chức của địa phương; Tham mưu lãnh đạo Sở trong việc cấp, thu hồi giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức của địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan tổ chức của trung ương tại địa phương; cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với các cơ sở in xuất bản phẩm thuộc địa phương theo quy định của pháp luật về xuất bản; Phối hợp Phòng Thanh tra trong việc thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các vi phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo trên báo chí trên mạng thông tin máy tính và trên xuất bản phẩm trên địa bàn.


6. Phòng Pháp chế
- Phó trưởng phòng: Dương Thuý Hồng
- Điện thoại: 060.3919023 - DĐ: 0905.466.879 
- Email: 
dthuyhongkt07@yahoo.com

Chức năng nhiệm vụ: 
Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Sở thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, định kỳ hệ thống hóa văn bản QPPL; kiểm tra và xử lý văn bản QPPL theo quy định; lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm; thực hiện công tác kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành; thực hiện công tác trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp; tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật; tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Giám đốc sở.

7. Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông
- Giám đốc: Đỗ Đức Thành
- Điện thoại: 060.3913733 - DĐ: 0964.352.999
- Email: 
doducthanhkontum@gmail.com

Chức năng nhiệm vụ:

Tư vấn, giám sát, lập, thiết kế các dự án đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; Tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống mạng truyền thông, trang thông tin điện tử (Website), các phần mềm ứng dụng, phần mềm tác nghiệp;

Thực hiện các đề án về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn; Thực hiện việc nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về điện tử, viễn thông, tin học; Tư vấn, thực hiện đào tạo nhân lực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Thực hiện một số nhiệm vụ khác được giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao.
 

eoffice
VBPL ngành
Lịch công tác
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
Website liên Kết